ARENGUKAVA

mki_avamineMTÜ MULGI KULTUURI INSTITUUT

STRATEEGILINE ARENGUKAVA

1.KUTSUMUS JA KOHUSTUS

Mulgi Kultuuri Instituut (edaspidi MKI) on Eesti ühe kultuuriloolise piirkonna ? Mulgimaa – ajalugu, keelt, folkloori ja selle arengulugu koguv, säilitav, uuriv , õpetav ja vahendav mittetulundusühing, mille tegevus toetab eesti rahvusliku identiteedi ja rahvuskultuuri püsimist, targa ja tasakaalustatud ühiskonna arenemist ning kollektiivse mälu tugevnemist.

2.TULEVIKUPILT

MKI on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud, tegus ja edukalt toimiv mäluasutus, kultuuri põhiväärtuste järjepidevuse kandja, mis integreerib ühiskonda, toetab üksteisemõistmist, koostööd ja dialoogi ning kannab vastutust rahvusliku kultuuripärandi säilimise ja kasutamise eest.

MKI tulevikku vaatav ja dünaamiline, arenedes pidevalt ja väärtustades traditsioone, juhib ja suunab valdkonnasiseseid positiivseid arenguid. MKI oskab kasutada uusi tehnoloogiaid kultuuripärandi senisest veelgi efektiivsemaks säilitamiseks ja vahendamiseks avalikkusele.

MKI on omalaadne ja mitmekülgne mälu- ja kultuuriasutus Eestis ja maailmas. MKI on arvestatav partner, tulemustele orienteeritud hariduskeskus, usaldusväärne teaduskeskus, köitev vabaajakeskus, nauditav töökeskkond. MKI on igas oma tegevuses tunnustatud kompetentsikeskus.

3. VÄÄRTUSED

Kompetentsus ja usaldusväärsus ? MKIi pakutav teave on profesionaalne. MKIi töötajad väärtustavad pidevat arengut kõigis oma tegemistes. Omavahelises suhtluses hinnatakse kompetentsust ja koostööd.

Arenguvõimelisus ? MKIid iseloomustab ajaga kaasas käimine. MKI on tulevikku vaatav, perspektiivi pakkuv optimistlik organisatsioon. MKI on innovaatiliselt konservatiivne, hoides ja väärtustades vana, kasutades kaasaegseid meetodeid ja vahendeid.

Mitmekülgsus ? MKI koondab oma tegevuses ühtseks erinevad kompetentsitasandid, sisuliselt mitmekülgne kooslus muudab organisatsiooni väga omanäoliseks. MKI koondab väga paljusid tegevusi, kaasataes erievaid vanusegruppe, väljundeid ja

Ainulaadsus ? MKI on hetkel ainuke mulgi kultuuri ja keele uurimisele, säilitamisele ja levitamisele suunitletud ja töötav organisatsioon. MKI kannab vastutust Mulgimaaga seonduva rahvuskultuuri elujõulisuse eest.

4. STRATEEGILISED LÄHTEALUSED

Arengukava koostamise aluseks MKI arengustrateegilised suunad ja järgmised arengukavad/strateegiad:
· Kultuuriministeeriumi strateegiline arengukava 2008?2011;
· Eesti riigi kultuuripoliitika põhialused;
· 21. sajandi Eesti muuseumid;
· Eesti regionaalarengu strateegia 2005?2015;
· Noorsootöö strateegia 2006?2013;
· Abja, Halliste, Paistu, Tarvastu, Helme, Karksi, Hummuli, Põdrala valla ja Mõisaküla ning Tõrva linna arengukavad;
· Viljandimaa Maakonnaplaneering;
· Valgamaa Maakonna planeering;

5. LÄHIAJA RÕHUASETUSED

· Struktuuri kavandamine ja sisu leidmine Mulgi Külastuskeskusele;
· Koordineerimis- ja ettevalmistustööd Külastuskeskuse rajamiseks;
· Teaduspotentsiaali tugevdamine;
· Turunduskontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine;
· Toimiva ja usaldusväärse koostöövõrgustiku loomine;
· MKIi mitmekülgse tegevuse tasakaalustatud arendamine;
· Mulgi murde säilitamise, kogumise ja levitamise strateegia väljatöötamine;
· Koostöö teiste Lõuna-Eesti keeli, kultuuri säilitavat ja (sotsiaal-majanduslikku) arengut koordineerivate organisatsioonidega;
6. HETKEOLUKORRA ANALÜÜS

ORGANISATSIOONI TUGEVUSED:
· hea töökeskkond ja motiveeritus arenguks;
· Toimiv algstruktuur ? mulgi kultuuriga tegelevate inimeste ring on suhteliselt lai ja neil on pikaajaline ürituste korraldamise kogemus;
· Mitmete väljundite traditsioonilisus , sh. konverentsid, koolitused; õppepäevad
· MKI osanike (kultuuriloolise Mulgimaa omavalitsuste) kasvav huvi ja motiveeritud tegutsemine ühise arengu suunas
· Mulgimaa kui piirkonna kasvav tuntus, eritumine ja mõjujõud nii elanike kui organisatsioonide (sh. Kultuuriministeerium) silmis

ORGANISATSIOONI NÕRKUSED:
· Kvalifiseeritud mulgi kultuuriga tegelevate spetsialistide väheses;
· Puudub pikaajaline planeerimine;
· Vähene sidusus ühiskonnaga: MKI on väikese sõna-ja arvamusvõimuga organisatsioon;
· Puudub materjaalne ja süstemaatiline õppematerjalide füüsiline baas mulgi kultuuri tutvustamiseks;
· Koostöövõrgustik on välja arendamata;
· Organisatsioonil on pikk ajalugu, aga senine areng ei ole toimunud järjepidevalt