Juhtimine

Instituudi tegevust juhib kõrgeima organina liikmete üldkoosolek, kes valib ka juhatuse koosseisu.
14.1. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korralised üldkoosolekud toimuvad üks kord aastas.
14.2. Üldkoosoleku kutsub kokku Instituudi juhatus, teatades liikmetele koosoleku aja, koha ja päevakorra vähemalt 14 päeva enne koosolekut.
14.3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku:
– juhatuse algatusel;
– revisjonikomisjoni nõudmisel;
– kui seda põhjendatult kirjalikult nõuab 1/10 Instituudi liikmetest.15. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole Instituudi liikmetest või järgmisel kokkutulekul sama päevakorraga sõltumatult osalejate arvust.

16. Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks kui nende poolt hääletab üle poole koosolekul osalevatest liikmetest. Põhikirjas ettenähtud mittetulundusühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

17. Üldkoosolek on pädev otsustama kõiki Instituudi tegevusega seonduvaid küsimusi. Tema ainupädevusse kuuluvad:
17.1. põhikirja täiendamine ja muutmine;
17.2. eesmärgi muutmine;
17.3. juhatuse, selle esimehe, aseesimeeste ning revisjonikomisjoni või audiitori valimine;
17.4. juhatuse ja revisjonikomisjoni tegevuse aruande ärakuulamine ja neile hinnangu andmine;
17.5. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestamine ning eelarve kinnitamine;
17.6. Instituudi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine.

18. Instituudi juhatus valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks 9-13 liikmelisena.
18.1. Juhatuse koosolekud toimuvad mitte harvem kui kord nelja kuu jooksul juhatuse esimehe või tema äraolekul aseesimehe kokkukutsumisel;
18.2. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega kui juhatuse koosolekul osaleb üle poolte juhatuse liikmeid. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab esimehe (esimehe puudumisel aseesimehe) hääl.

19. Juhatuse pädevuses on:
19.1. Instituudi tegevuskava koostamine ja selle täitmise korraldamine;
19.2. Instituudi tegevdirektori töölevõtmine, palga määramine ja töölt vabastamine, tegevdirektori aruannete ärakuulamine;
19.3. vara kasutamise korra kindlaksmääramine;
19.4. uute liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine.

20. Juhatuse esimees:
20.1. juhib juhatuse tööd ja kindlustab juhatuse korralduste täitmise;
20.2. esindab Instituuti ilma volikirjata;
20.3. käsutab ja kasutab Instituudi valduses olevat vara ja üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvet.

21. Tegevdirektori töökohustused määratakse kindlaks töölepinguga.

22. Instituudi kolmeliikmeline revisjonikomisjon või audiitor teostab üldkoosoleku poolset järelevalvet teiste Instituudi organite tegevuse üle.

V. Vara
23. Instituudi vara moodustub:
23.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
23.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
23.3. tuluüritustel saadud vahenditest;
23.4. tulust, mis saadakse vastavalt Instituudi põhikirjale mittetulundusühingute seaduses ettenähtud sissetuleku allikatest.24. Instituut peab raamatupidamise arvestust ja maksab makse seaduses ettenähtud korras ja alusel.

VI. Tegevuse lõpetamine
25. Instituudi tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek ja moodustab likvideerimise komisjoni, kes:
25.1. nõuab sisse võlad, müüb varad, rahuldab võlausaldajate nõuded;
25.2. pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist annab allesjäänud vara üldkasulikuks otstarbeks omavalitsuslikele institutsioonidele.