MKI põhikiri

Üldsätted
1. Mulgi Kultuuri Instituut (edaspidi Instituut) on rahvuslik-alalhoidliku mõttelaadiga isikute mittetulunduslik ühendus.2. Instituut on juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

3. Instituuudil on oma pangaarve, oma nimetusega pitsat, vapp ja muu sümboolika.

4. Instituudi asutajad on Karksi-Nuia, Mõisaküla ja Tõrva linn, Abja, Halliste, Helme, Karksi, Paistu, Põdrala ja Tarvastu vald.

5. Instituudi asukoht ja aadress on Vabaduse plats 2 VILJANDI 71020

II. Tegevuse eesmärk ja saavutamise vahendid
6. Instituudi tegevuse eesmärk on:
Mulgimaale iseloomuliku kultuuri uurimine, säilitamine, arendamine ja nimetatud tegevuste koordineerimine.7. Eesmärkide saavutamiseks Instituut:
7.1. on mulgi kultuuri aktiivseks teabekeskuseks ning vahendajaks ja konsulteerijaks oma tegvusvaldkonnas;
7.2. koordineerib mulgi jt. eesti murrete, eesti ja lähemate sugulaskeelte õppimist ja õpetamist seoses kultuuri ja ajalooga;
7.3. osaleb koolides mulgi kultuuri ja keele populariseerimises;
7.4. koordineerib ja algatab sihtuuringuid, kirjastab ja levitab trükiseid, osaleb ja koostab vastavaid televisiooni ning raadiosaateid;
7.5. loob vajadusel erikomisjone, arendab sidemeid ja koostööd teiste kultuuriasutuste, organisatsioonide ja üksikisikutega Eestis ning välisriikides, loob ajutisi struktuurilisi allüksusi erinevate projektide ja programmide elluviimiseks;
7.6. asutab oma raamatukogu ja andmepanga;
7.7. osaleb või korraldab seminare, loenguid, näitusi, kursusi, loomingulisi konkursse jms., vahendab lektoreid, konsultante ning lähetab stipendiaate, korraldab tuluüritusi (näitusmüügid, loteriid jms.);
7.8. sõlmib koostöölepinguid juriidiliste isikutega;
7.9. võtab vastu annetusi, toetusi ja kingitusi;
7.10. määrab stipendiume, auhindu ja kingitusi;
7.11. arendab muud põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust.

Culture and history make for interesting reading when you are bored. You can also play casino games at casinoranking to spice up your day.

III. Liikmed
8. Instituudi liikmeteks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad Instituudi põhikirja ja oma tegevusega aitavad kaasa põhikirjaliste eesmärkide elluviimisele.
8.1 Juriidilisest isikust liige teostab oma liikmeõigusi esindaja kaudu.
9. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Instituudi juhatus soovija kirjaliku avalduse põhjal.
10. Liige võib Instituudist omal soovil välja astuda sellekohase kirjaliku avalduse alusel; liige loetakse lahkunuks avalduse esitamise kuupäevast.
11. Kui liikme tegevus on vastuolus põhikirjaliste eesmärkidega või kui ta ei täida oma kohustusi Instituudi ees, võidakse ta juhatuse otsusega Instituudist välja arvata.12. Instituudi liikmel on õigus:
12.1. osaleda kõigil Instituudi üritustel;
12.2. kasutada Instituudi võimalusi vajalike koostööpartnerite leidmiseks;
12.3. kasutada Instituudi võimalusi oma projektide ja tegevuse elluviimisel;
12.4. kasutada Instituudi sümboolikat oma toodetel, väljaannetel ja nende reklaamimisel juhatuse otsuse alusel.

13. Instituudi liikmed on kohustatud:
13.1. järgima Instituudi põhikirja;
13.2. täitma juhtorganite otsuseid ja toetama Instituudi tegevust.