MULGI KEELEN

pilt_42Sissiastmisess

Eestimaa om tillike- aga ta om vägä rikas oma  keelte  poolest. Kik tääve ,et võrukse ja setokse kõneleve oma kiilt . Ku aga tulla Mulgimaale, sis viil aint küläden vanepe inimese mõistave kõnelte mulgi keelen. Ku sedä kiilt aga süämege  kullete, sis om kahju, et sii kaunis emäkiil ,midä kõnelive siu   vanaemäse ja vanaesäse om unustuse õlma vajunu.Mulgi keelege om üits ütlemede tore lugu. Egä sii ep oleki egän kandin üttemuudu, nõnda nigu kiräkeel,et kik om kokku lepit ja kindel kiräviis olemen. Mede keelen om aga egän kihelkonnan – Karksin,Tarvastun,Paistun ,Allisten ,Elmen  veidi tõistmuudu kõneltu.

Mulgi Kultuuri Instituudi ütess vägä tähtsass ettevõtmisess om oida , säilite  viil olemen olevet kiilt ja anda edesi sedä ka lastel ja tõistel, ken sedä soovive õpata.

Alliste kirämiis Raivo Kolka om kiruten oma luuletusen „Kodumurrak”

Astasadu kodumurrak
jämmid juureronte pidi
kinni kallin kodumullan.
Iidsest matet konte ligi,
kihelkonna piirist kammits
narmasjuurte tõkkes rammit.

Üitskik miantselt võõralt pinnalt
kiirel kõnnil kodu tullan,
süä üpäs rõõmust rinnan.
uutan,et me kodumurrak
jälle kaunilt kõnen kajab
egän kodukandi majan

Sii om unistus,mille poole võiss püüelde, kuid ep ole mitti kige tähtsep. Ku me oma lastel tutvusteme ja kõneleme sellest keelest, sis om suur tüü ärä tettü. Ku  laits asjast joba tääp, sis tal om endel võimalik valida .Sellege ep kao eesti keel, sest sii om mede koolikeel ja selless pääp ka jääma.

Alli Laande- MKI keeleprojekti juht