PEAMISED SAAVUTUSED

mki_koosolekTraditsiooniliste mulgi kultuuri arendavate ja levitavate sündmuste olemasolu ( Mulgi Konverentsid, Mulke Suvekuul)
· Ühiskonnas üha suuremat kõlapinda leidvad sündmused;
· Mulgimaa piiride tähistamine;
· Murdekeelse kirjanduse väljaandmine;
· Mulgimaa kui piirkonna kasvav tuntus, eristumine ja mõjujõud nii elanike kui organisatsioonide (sh. Kultuuriministeerium) silmis
· Organisatsiooni juhtimise viimine osanike (KOV) poolt omavalitsuse tegevjuhtide tasemele

VÄLISED SAAVUTUSED (soodsat kliimat loovad ja arengut toetavad)
· Kohaliku kultuuri, rahvakultuuri ja piirkonna erinevuste populaarsuse tõusmine st. kultuurilise postmodernismi tõus terves maailmas.
· Maakonnakeskuse Viljandi tõusmine rahvakultuuri keskuseks
· Struktuurifondide olemasolu ja võimalused neid kasutada piirkonna arengu toetamiseks

STRATEEGILISED EESMÄRGID

EESMÄRK 1: MKI kogub, süstematiseerib, kirjastab ja levitab mulgi murdekeelt

Indikaatorid:

· 2008. a. võetakse tööle keele koordinaator (projektijuht), kelle ülesanne on murdekeele säilitamise ja levitamise kontseptsiooni etapiviisiline väljatöötamine 2009. a. alguseks, keelega seotud projektide juhtimine ja koordineerimine;
· Mulgi murret teadvate/tundvate inimeste koondamine töögruppi, mida juhib keele koordinaator;
· 2009. a. lõpuks on välja töötatud mulgi murde praktilise sõnastik (u.5000 sõna);
· Tehakse koostööd Haridus-ja teadusministeeriumiga koolides omakultuuri (sh. mulgi murde) süstemaatilise levitamise arendamisel
· Antakse välja murdekeelelist kirjandust
· Igas kihelkonnas viiakse läbi vähemalt üks laste omakultuurilaager aastas; – MKI koordineeriv roll
· Igas kihelkonnas viiakse läbi omakultuuripäev abiturientidele (gümnaasiumiõpilastele) vähemalt kord aastas ? MKI koordineeriv roll
EESMÄRK 2: MKI on tunnustatud ja usaldusväärne asutus, mille pealiin on mulgi identiteedi ja kultuuri levitamine ja arendamine.

Indikaatorid:

· Suurendatakse personali arvu (2007. aastal 1 töötaja, 2011. a. minimaalselt 3);
· Rajamisel on Mulgi Külastuskeskus, mis aitab füüsiliselt näitlikustada mulgi talu olemust ja seeläbi tutvustada mulgi kultuuri;
· Vastavalt 2007. a. tehtud ettevalmistustele hakkab 2008. a. ilmuma mulgikeelne ajakiri;
· Jätkuvad traditsioonilised ettevõtmised ja algatakse uusi projekte ühiskonna erinevate vanuseastmete kaasamiseks (noored, täiskasvanud)
· Usaldusväärsuse tagab 2008 aastal algatatud teadustöö sihipärane arendamine, teadusstipendiumi fondi avamine;
· Koostööd tehakse mitmete suuremate ja tunnustatud asutustega ( ERM, Viljandi Muuseum, Eesti Rahvamuusikakeskus, Viljandi Pärimusmuusikakeskus, Heimtali Muuseum)
· Ilmuvad mulgi kultuuri ja keelt tutvustavad väljaanded;
· Aastaks 2009 on saadud rahastamine riigieelarvest (kaasfinantseeringuks, tegevustoetuseks jne)

EESMÄRK 3: Rajatakse Mulgimaa Külastuskeskus ? näidistalu-külastuskeskus , mis ainelise väärtusena rikastab Mulgimaa kultuuri-ja turismimaastikku.

Indikaatorid:

· 2008 on leitud mulgi häärberit omav talukompleks/talukoht, mille ümber hakatakse planeerima Külastuskeskust;
· Moodustatud teadlastest, muuseumitöötajatest ja turismiala spetsialistidest töögrupp, tehakse koostööd kõigi vajalike instantsidega et Külastuskeskuse planeerimine oleks kompetentne ja profesionaalne;
· Koostatud ettevalmistav projekt ja investeerimiskava, mille alusel hakatakse külastuskeskuse väljaarendamist ellu viima;
· 2008 aasta lõpuks on koostatud Mulgimaad tutvustav turismimarsruut, välja koolitatud ja atesteeritud (soovitavalt mulgi keelt valdavad) giidid;
EESMÄRK 4: MKI on tunnustatud teadus-ja õppekeskus. MKIi mitmekülgne haridustegevus on ühiskonnale oluline ja vajalik.

Indikaatorid:

· MKIi õppeprogrammid on välja töötatud aastaks 2008 ja esitatud Haridus- ja Teadusministeeriumile hindamiseks hiljemalt aastal 2009;
· MKI on aastaks 2010 koolitusloaga haridus- ja nõustamiskeskus, millel on tihe koostöö üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolidega;
· MKI kogub kokku, süstemtiseerib ja korrastab olemasolevate metoodilised materjalid 2008. a. lõpuks;
· 2008. a. toimub uute vajaduste kaardistamine ja uute materjalide koostamine, 2009. a. on valminud metoodilised materjalid vastavalt väljakujundatud suundadele;
· Koostöövõrgu loomine teiste omakultuuri õppekeskustega Eesti tasandil: 2009 ? ettevalmistustööd, 2010 ? sõlmitakse esimesed koostöölepped, 2011 ? loodud on töötav omakultuuriõppe võrgustik, mis võimaldab ka lektorite ja pedagoogidee vahetusi täiendõppe eesmärgil;
· MKi sõlmib 2008. a. koostöölepped rahvakunstialase teadustöö ja koostöö eesmärgil Tartu Ülikooliga ja Eesti Rahva Muuseumiga;
· MKI kujuneb aastaks 2011 täiendkoolituse ja informatsiooni saamise asutuseks vastava eriala õpetajatele üldhariduskoolides ja õppejõududele kõrg- ning kutsekoolides.
EESMÄRK 5: MKI on hästitoimiv organisatsioon. MKI on kuuldav ja nähtav üle kogu Eesti. Koostöö on organiseeritud Välis-Eesti mulgi kogukondadega. Tõhustunud on koostöö erinevate mulgi-organisatsioonidega Eestis.

Indikaatorid:
· MKI annab välja ajalehte (2008 aastal 4 korda aastas);
· MKIi meediapartneriteks on kujunenud kõik Mulgimaal ilmuvad lehed, Umaleht Võrumaal, Eesti Päevaleht, ETV , Eesti Raadio ja KUKU raadio;
· Operatiivset teavet jagava MKIi veebileht, mis aastaks 2009 on kujunenud kakskeelseks (kirjakeel/mulgikeel);
· Koostöö on maksimaalne MEEKiga, Mulkide Seltsiga, välis-Eesti organisatsioonidega, nii infovahetuse, ühiste projektide kui ühiste eesmärkide järgimise vallas.
EESMÄRK 6: MKI on sidunud oma tegevuse teiste omakultuuri piirkondadega Eestis. MKI omab kontakte ja koostööd erinevate organisatsioonidega väljaspool Eestit

Indikaatorid:

· MKI on koostanud koos teiste omakultuuri piirkondade esindajatega õppestrateegia, ainekavad ja õppematerjalid koolides õpetamise eesmärgil;
· MKI ja teised pärimuskultuuripiirkonnad on koostanud ühise pärimuskultuuriturismi-marsruudi;
· Hoogustunud on piiriületavad koostööprojektid Eesti-Läti-Vene liinil;
· MKI on kutsunud ellu pärimuskultuuripiirkondade koostöökogu, mille eesmärgiks on riiklikul tasemel nende piirkondade ühtlane väärtustamine ja arendamine.
EESMÄRK 7: MKI arendab koostööd Mulgimaa omavalitsustega ja LEADER piirkondadega piirkonna arengukavasid ja infrastruktuure

Indikaatorid:

· MKI teeb koostööd Mulgimaa omavalitsuste arengukavade ja infrastruktuuride väljatöötamisel, täiendamisel ja elluviimisel;
· MKI, MTÜ Mulgimaa Arenduskoda, MTÜ Valgamaa Partnerluskogu ja MTÜ Võrtsjärve Ühendus teevad turismi-ja infrastruktuuride vallas koostööd.
· MKI osaleb ühisprojektides, mis aitavad Mulgimaad siduda ühtseks, infrastruktuurides toimivaks piirkonnaks, prioriteediks on rajatava Mulgi Külastuskeskuse aktiivse kasutamise/külastamise tagamine kõigile piirkonna elanikele;
· MKI osaleb Mulgimaal kavandavates turismialastes ühisprojektides;
· MKI leiab võimalusi Mulgimaa ühtseks piirkonnaks arendamisel infrastruktuuride osas.
EESMÄRK 8: Mulgimaa üldine arendus, turism ja infrastruktuurid

Indikaatorid

· MKI koostab ja annab välja aastaks 2009 Mulgimaa turismiteatmiku -ja kaardi:
· Töötatakse välja ühtne Mulgimaa viidasüsteem;
· MKI koostab Mulgimaa turismimarsruudid;
· Mulgi Külastuskeskuse rajamisel korrastatakse kõik infrastruktuurid, mis on seotud keskuse käimashoidmisega;
· Mulgimaa erinevate keskuste vaheliste ühendusteede korrastamine;