PÕHIKIRI

Üldsätted

1. Mittetulundusühing Mulgi Kultuuri Instituut (edaspidi Instituut) on kohalikul     partnerlusel põhinev vabatahtlik Mulgimaa valdade ja linnade ühendus.
2. Instituudi nimetus on ? MTÜ MULGI KULTUURI INSTITUUT, lühendatult MKI. Inglise keeles -INSTITUTE OF MULGI CULTURE.
3. Instituut on tulu mittetaotlev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
4. Instituudil on oma pangaarve, oma nimetusega pitsat ja sümboolika.
5. Mulgimaa hõlmab Abja, Halliste, Helme, Hummuli, Karksi, Paistu, Põdrala, Tarvastu valda ning Mõisaküla ja Tõrva linna.
6. Instituudi asukoht ja aadress on Rahumäe2a Karksi-Nuia, 69104 KARKSI VALD, Viljandimaa.

Tegevuse eesmärk ja saavutamise vahendid

7. Instituudi tegevuse eesmärk on:
7.1. Mulgimaa, kui ühtse majanduspiirkonna, infrastruktuuri, loodus- ja elukeskkonna arendamine.
7.2. Mulgimaale iseloomuliku murdekeele ja kultuuri uurimine, säilitamine, arendamine ja nimetatud tegevuste koordineerimine.
7.3. Mulgimaa elanike heaolu suurendamine, nende ajaloolise enesetunnetuse ja identiteedi kinnistamine.
7.4. Mulgimaale iseloomuliku hajaasustusega külades talude taastamise ja            taluarhitektuuri säilitamise toetamine.
8. Eesmärkide saavutamiseks Instituut:
8.1. Koordineerib Mulgimaa omavalitsuste vahelist koostööd
8.2. Koostab ja juhib arenguprojekte piirkonna arendamiseks lähtuvalt omavalitsuste ühistest eesmärkidest.
8.3. Korraldab EL tõukefondide ja muude vahendite kaasamist oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
8.4. On mulgi keele ja kultuuri aktiivseks teabekeskuseks, vahendajaks ja konsulteerijaks;
8.5. Koordineerib Mulgimaa kui ühtse turismipiirkonna  tutvustamist;
8.6. Koordineerib mulgi murde, kultuuri ja ajaloo  õppimist ja õpetamist;
8.7. Korraldab  mulgi kultuuri ja keele populariseerimises;
8.8. Koordineerib ja algatab sihtuuringuid, kirjastab ja levitab trükiseid, osaleb ja koostab vastavaid televisiooni ning raadiosaateid;
8.9. Loob ajutisi struktuurilisi allüksusi erinevate projektide ja programmide elluviimiseks;
8.10. Osaleb või korraldab seminare, loenguid, näitusi, kursusi, loomingulisi konkursse jms., vahendab lektoreid, konsultante ning lähetab stipendiaate, korraldab tuluüritusi(näitusmüügid, loteriid jms.);
8.11. Teeb koostööd kõigi Mulgimaa piirkonna arengut mõjutavate organisatsioonide ja üksikisikutega Eestis ning teistes riikides;
8.12. Võtab vastu annetusi, toetusi ja kingitusi;
8.13. Määrab stipendiume, auhindu ja kingitusi;
8.14. Arendab muud põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust.

Liikmed

9. Instituudi liikmeteks on Mulgimaa vallad ja linnad, kes tunnistavad Instituudi põhikirja ja oma tegevusega aitavad kaasa põhikirjaliste eesmärkide elluviimisele.
10. Juriidilisest isikust liige teostab oma liikmeõigusi esindaja kaudu.
11. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Instituudi liikmete üldkoosolek soovija kirjaliku avalduse põhjal.
12. Liige võib Instituudist omal soovil välja astuda sellekohase kirjaliku avalduse alusel. Liige võib liidust välja astuda ainult majandusaasta lõpul või sellest kirjalikult vähemalt kuus kuud ette teatades.
13. Kui liikme tegevus on vastuolus põhikirjaliste eesmärkidega või kui ta ei täida oma kohustusi Instituudi ees, võidakse ta üldkoosoleku otsusega Instituudi liikmete hulgast välja arvata.
14. Instituudi liikmel on õigus:
14.1. Võtta osa liidu tegevusest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkidele ja ülesannetele,
14.2. Tutvuda oma esindajate kaudu Instituudi juhtorganite ja  komisjonide koosolekute protokollide ja muude dokumentidega;
14.3. Kasutada Instituudi võimalusi vajalike koostööpartnerite leidmiseks oma projektide ja tegevuse elluviimisel;
14.4. Kasutada Instituudi sümboolikat oma toodetel, väljaannetel ja nende reklaamimisel juhatuse otsuse alusel.
15. Instituudi liikmed on kohustatud:
15.1. Järgima Instituudi põhikirja;
15.2. Täitma juhtorganite otsuseid ja toetama Instituudi tegevust.

Juhtimine

Instituudi juhtorganid on Instituudi liikmete üldkoosolek ja Instituudi juhatus.

16. Instituudi tegevust juhib kõrgeima organina Instituudi liikmete üldkoosolek (edaspidi üldkoosolek);
17. Üldkoosolek planeerib Instituudi tegevust ning teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle.
18. Üldkoosolekul esindab liiget omavalitsusorgani poolt nimetatud esindaja
19. Üldkoosolek  valib igal aastal enda hulgast Instituudi vanema,kelle pädevuses on esindada Instituuti
20. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korralised istungid toimuvad vähemalt kord kvartalis.
21. Üldkoosoleku kutsub kokku Instituudi vanem, teatades liikmetele koosoleku aja, koha ja päevakorra vähemalt 7 päeva enne istungit.
22. Erakorraline üldkoosolek istung kutsutakse kokku:
23. Juhatuse ettepanekul;
24. Liikmete algatusel, kui seda põhjendatult kirjalikult nõuab 1/10 liikmetest;
25. Revisjonikomisjoni nõudmisel;
26. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole  Instituudi liikmetest.
27. Üldkoosolek otsused loetakse vastuvõetuks kui nende poolt hääletab üle poole koosolekul osalevatest liikmete esindajatest.
28. Põhikirjas ettenähtud mittetulundusühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.
29. Üldkoosolek on pädev otsustama kõiki Instituudi tegevusega seonduvaid küsimusi.
30. Üldkoosoleku ainupädevusse kuuluvad:
30.1. Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine
30.2. Juhatuse liikmete tasu suuruse ja maksmise korra määramine
30.3. Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestamine;
30.4. Instituudi aastaeelarve ja tegevuskava kinnitamine ja selle täitmise kontrollimine
30.5. Juhatusele nõusoleku andmine tehingute tegemiseks, mis väljuvad kinnitatud eelarve või igapäevase majandustegevuse raamidest
30.6. Instituudile eraldatud vahendite kasutamise üle otsustamine
30.7. Vara kasutamise korra kindlaksmääramine;
30.8. Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine.
30.9. Põhikirja täiendamine ja muutmine;
30.10. Instituudi eesmärkide muutmine;
30.11. Revisjonikomisjoni ja või audiitori valimine;
30.12. Juhatuse ja revisjonikomisjoni tegevuse aruande ärakuulamine ja neile hinnangu andmine;
30.13. Instituudi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine.

Juhatus

31. Instituudi juhatus on vähemalt kolme liikmeline. Juhatuse liikmed määrab  üldkoosolek  kolmeks aastaks.
32. Juhatuse tööd korraldab, liikmete üldkoosoleku poolt nimetatud juhatuse esimees.
33. Juhatuse koosolekud toimuvad mitte harvem kui kord kahe  kuu jooksul.
34. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega kui juhatuse koosolekul osaleb üle poolte juhatuse liikme. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab esimehe hääl.
35. Juhatuse liikmele makstakse üldkoosoleku poolt määratud tasu  Instituudi tööülesannete täitmise eest
36. Juhatuse ülesandeks on:
36.1. Instituudi juhtimine ja esindamine;
36.2. Instituudi eesmärkide täitmiseks tegevuskava koostamine ja selle täitmise korraldamine;
36.3. Üldkoosoleku istungite ettevalmistamine ja igal korralisel üldkoosolekul ülevaate andmine Instituudi tegevuskava täitmisest ja  majanduslikust tegevusest;
37. Juhatuse esimees:
37.1. Juhib juhatuse tööd. Kindlustab üldkoosoleku ja juhatuse korralduste täitmise;
37.2. Käsutab Instituudi valduses olevat vara ja üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvet.
38. Instituudi kolmeliikmeline revisjonikomisjon või audiitor teostab järelevalvet:
38.1. Instituudi juhatuse  tegevuse vastavust  üldkoosoleku ja juhatuse otsustele;
38.2. Tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust Instituudi eelarvele;
38.3. Raamatupidamise õigsust ja vara kasutamise sihipärasust;
38.4. Instituudi poolt sõlmitud lepingute täitmist;
39. Revisjoni komisjon esitab revideerimise akti koos Instituudi majandusaasta aruandega üldkoosolekule kinnitamiseks;

Vara

40. Instituudi vara moodustub:
40.1. Sisseastumis- ja liikmemaksudest;
40.2. Varalistest annetustest ja eraldistest;
40.3. Fondidest ja abiprogrammidest saadavatest toetustest;
40.4. Tuluüritustel saadud vahenditest;
40.5. Majandustegevusest;
40.6. Tulust, mis saadakse vastavalt Instituudi põhikirjale mittetulundusühingute seaduses ettenähtud sissetuleku allikatest.
41. Instituut võib oma vara kasutada üksnes põhikirjalistel eesmärkidel.
42. Instituudi raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.
43. Instituudi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest.
44. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

Tegevuse lõpetamine

45. Instituudi tegevus lõpetatakse:
45.1. Üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on hääletanud kõik üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest;
45.2. Liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse.
45.3. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.

46. Instituudi tegevuse moodustab üldkoosolek  likvideerimise komisjoni, kes:
46.1. Kes korraldab võlausaldajate nõuete rahuldamise ja korraldab instituudi tegevuse lõpetamise vastavalt seadustele;
46.2. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist antakse vara üle sarnaste eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.